Hồi Hướng Công Đức

Nguyệ̣n đêm công đức nầy:

Hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, cầu nguyện thế giới hòa bình tiêu tai giải nạn. Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn, hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì. Hôm nay con xin thành tâm sám hối. Nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện Vãng-Sanh, đồng sanh Cực-lạc. Hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát lòng Tín-Nguyện-Hạnh Niệm Phật, siêu sanh Tịnh-độ. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, phát khởi tín tâm, niệm Phật cầu sanh Tịnh-độ, và đều được thành tựu. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được Vãng-Sanh Cực-lạc Quốc. Hồi hướng về Tây-phương trang nghiêm Tịnh-độ. Nguyện khi con lâm chung, không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, thấy A-di-đà Phật, Quán-Âm, Thế-Chí, Thanh Tịnh Đại Hải chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn Vãng-Sanh Cực-lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô-Sanh, nguyện chứng đắc Vô-Thượng Bồ-đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới Vãng-Sanh Tây-phương Cực-lạc, viên thành Phật đạo.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.