Chào Mừng Đạo Hữu đến với trang Vãng Sanh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Năm 2003 chúng tôi chứng kiến người thân niệm Phật được vãng sanh lưu xá lợi. Từ lúc đó chúng Tôi mới thấy sự nhiệm mầu của Pháp Môn Niệm Phật (Tịnh Độ) và phát tâm gom góp tài liệu về Pháp Môn Tịnh Độ cống hiến cho quý đạo hữu. Đúng 10 năm sau chúng tôi may mắn gặp được cuốn sách Niệm Phật Tông Yếu của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói về tha lực niệm phật. Chúng tôi nhấn mạnh lại là pháp môn tha lực niệm phật. Đây là một niềm vui không thể tả xiết được. Niềm vui nầy chúng tôi muốn chia sẽ cho quý đạo hữu. Xin quý đạo hữu đọc cuốn sách quý báo, nếu quý đạo hữu thấy cuốn sách quý báo nầy hay, xin quý đạo hữu chuyển tiếp cho người thân,bạn bè v.v... để cho mọi người niệm phật được vãng sanh Cực lạc. Chúng tôi cũng xin nguyện rằng hể ai đọc đến,đều phát khởi tín tâm, niệm Phật mà được vãng sanh Cực lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật

Video:

plugin:youtube


Xin quý đạo hữu bắm vào đây đọc cuốn sách quý báo Niệm Phật Tông Yếu của Pháp Nhiên Thượng NhânNguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo(new)